Pouzdanost

Javno preduzeće za komunalne poslove Komus iz Gračanice svoje poslove, kako je u razgovoru za Poslovne novine kazao Senad Memić, direktor preduzeća, obavlja u obimu i kvalitetu koji će zadovoljiti njihove kupce, a cilj im je da se orijentišu na povećanje pouzdanosti u pružanju usluga, te fleksibilnosti i otvorenosti u komunikaciji sa korisnicima.

Brojni projekti

„Cilj nam je obezbjediti uslove za kvalitetno obavljanje usluga odvoza i deponovanja otpada, kvalitetno obavljanje higijene grada, a sve to uz osiguranje da ciljevi preduzeća budu usklađeni sa potrebama i očekivanjima korisnika naših usluga. Osiguravanjem dobrih uslova rada i zadovoljstva uposlenih doprinijeli smo postizanju visokog stepena kvaliteta naših usluga, a obučavanjem i motivisanjem svih zaposlenika omogućili smo da njihovo znanje i iskustvo doprinesu neprekidnim poboljšanjima procesa i rezultata rada“, kazao je Memić, te dodao kako pri obavljanju svojih poslovnih aktivnosti posebnu pažnju posvećuju zaštiti životne okoline i čuvanju prirodnih resursa.

Osnovna djelatnost ovog preduzeća je sakupljanje neopasnog otpada, pojašnjava Memić, te dodaje kako osim toga obavljaju i druge djelatnosti kao što su održavanje čistoće, održavanje javnih površina, tržnice i pijace, dekorisanje i obavljanje kafilerijskih poslova u saradnji sa JP Veterinarska stanica.

„Trenutno je odvoz smeća uveden u 22 mjesne zajednice i ovom odlukom je pokriveno 93,44 posto teritorije općine u kojoj živi 44.602 stanovnika ili 92,16 posto stanovnika. Pored odvoza komunalnog otpada korisnicima pružamo i uslugu odvoza šljake od centralnog grijanja. Ova usluga je dobrovoljna i sa korisnicima se prije svake grijne sezone potpisuje novi ugovor za tu sezonu. Obaveza korisnika je da šljaku odvajaju u posebne posude (1/2 bačve sa poklopcem ili u vreće a odvoz se vrši prema datom rasporedu“, istakao je Memić.

Od najznačajnijih projekata na kojima su do sada radili Memić je istakao projekt selektivnog odvajanja otpada od domaćinstava na području općine, koji su započeli 2012. godine i do 2022. u sklopu ovog projekta podijli su 9.000 PVC kanti za komunalni otpad i vreća za ambalažni otpad. Time su omogućili korisnicima da se aktivno uključe u projekt selektivnog prikupljanja otpada. Na 10 lokacija u stambenim naseljima postavili su ostrva za reciklažu sa ukupno 34 kante kapaciteta 240 litara, koje su namjenjene za odlaganje ambalažnog otpada, na 12 lokacija na javnim površinama su postavili reciklažna ostrva sa po tri specijalna kontejnera.

Svim odgojno-obrazovnim ustanovama obezbjedili su plave i žute kante, uradili su reciklažno dvorište gdje se dovozi i balira prikupljeni ambalažni otpad i dalje isporučuje reciklažnim centrima. JP Komus izvršilo je nabavku kolske vage, čime su omogućili da se redovno vagaju svi ulazi na deponiju, a na dvije lokacije su postavili kontejnere za prikupljanje elektronskog i elektroničkog otpada.

Pozitivan primjer

„Sve ove aktivnosti iziskuju određena ulaganja koja u sadašnjosti nemaju svoju ekonomsku opravdanost, ali naš cilj je da smanjimo količine otpada koje se trenutno odlažu na deponiju, to jeste da smanjimo količine otpada koji će se ubuduće prevoziti na regionalnu deponiju čime se umanjuju troškovi prevoza i uplate odlaganja otpada na regionalnoj deponiji. Pored toga, ovakvim radom doprinosimo razvijanju javne svijesti o značaju i odgovornosti svakog pojedinca“, kaže Memić.

Memić je istakao i kako je Gračanica prvi i jedini grad u Federaciji BiH koji je uveo prikupljanje ambalažnog otpada na mjestu nastanka, te kako je ta činjenica prepoznata i od relevantnih faktora i kako su postali pozitivan primjer i ostalim komunalnim preduzećima koja se bave ovom djelatnošću.

„Kao prva općina u BiH i jedna od rijetkih u Evropi, nabavili smo električnu čistilicu ulica, sa 0% emisije štetnih gasova u atmosferu. Ovim projektom smo došli do cilja da imamo energetski efikasno čišćenje javnih površina kao i značajne uštede na potrošnji goriva. Čistilica je potpuno autonomna u radu, i sa jednim punjenjem može čistiti ulice 9 sati. Započeli smo rekonstrukciju Zelene pijace u Gračanici, te smo realizovali Prvu fazu u vrijednosti 132.000 KM. U toku je realizacija Druge faze u kojoj će biti postavljena nadstrešnica i rashladni uređaji za prodaju poljoprivredsnih proizvoda, vrijednosti blizu 200.000 KM“, istakao je.

Osvrnuo se Memić i na poslovanje preduzeća u ovoj godini te kazao kako je ono bilo izuzetno uspješno. U odnosu na prošlu godinu, kaže, evidentan je rast prihoda od usluge odvoza otpada, koji je njihov najznačajniji prihod. Očekuje da će dobit na kraju godine biti veća nego prošlogodišnja.

„I građani mogu pomoći u našem radu prije svega odgovornim postupanjem sa otpadom, pravilnim odlaganjem i razdvajanjem otpada, te odgovornim odnosom prema klupama i kantama za otpatke“, kazao je, te istakao kako najveću pomoć imaju od Gradske uprave i gradonačelnika jer imaju zajednički cilj, a to je da Gračanica bude mjesto ugodno za život, sa čistim ulicama i uređenim zelenim površinama.

JP Komus će i u narednom periodu kroz projekte nastaviti sa implementacijom Studije upravljanja otpadom, odnosno uvođenju integralnog sistema upravljanja otpadom na cijelom području grada čime bi se poboljšao sistem upravljanja otpadom kroz poboljšanje kapaciteta komunalnog preduzeća.

„Planiramo da kroz projekte izvršimo zamjenu vreća za ambalažni otpad sa žutim kantama kako bismo dugoročno umanjili troškove zbrinjavanja ambalažnog otpada, kao i nabavku zamjenskih vozila na odvozu otpada sa akcentom na jedno manje vozilo praktično za odvoz otpada sa brdskih terena. Također, u toku je realizacija projekta izgradnje pretovarne stanice za odvoz komunalnog otpada na regionalnu deponiju čime ćemo trajno riješiti odlaganje komunalnog otpada sa područja grada Gračanica“, zaključio je Memić.

Piše: Minela Pamuk